Zrozumienie Asercji w xUnit: Kluczowe Metody i Ich Zastosowanie

Zrozumienie Asercji w xUnit: Kluczowe Metody i Ich Zastosowanie
1 maja 2024 Brak komentarzy Testowanie Tajko

Assert.Superset

Assert.Superset weryfikuje, czy jedna kolekcja jest nadzbiorem drugiej kolekcji. Upewnia się, że wszystkie elementy drugiej kolekcji są zawarte w pierwszej.

Prosty przykład:

[Fact]
public void EnsureCollectionIsASuperset()
{
  // Arrange
  var set = new HashSet<int> { 1, 2, 3, 4, 5 };  // Nadzbiór zawierający elementy
  var subset = new HashSet<int> { 1, 2, 3 };   // Podzbiór

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy 'set' jest nadzbiorem 'subset'
  Assert.Superset(set, subset); 
}
Assert.Throws

Assert.Throws używana jest do weryfikacji, czy wywołanie określonej metody rzuci oczekiwany wyjątek.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ThrowsExceptionWhenDividingByZero()
{
  // Arrange
  int divisor = 0; // Ustawienie dzielnika na zero

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy dzielenie przez zero rzuci wyjątek DivideByZeroException
  Assert.Throws<DivideByZeroException>(() => Divide(10, divisor));
}

private int Divide(int dividend, int divisor)
{
  // Dzielenie liczby, potencjalnie rzucające wyjątek
  return dividend / divisor;
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void ThrowsExceptionWhenUserNotFound()
{
  // Arrange
  var mockUserRepository = new Mock<IUserRepository>();
  
  // Konfiguracja mocka, aby zwracał null dla nieistniejącego użytkownika
  mockUserRepository.Setup(repo => repo.FindById(1)).Returns((User)null);

  // Tworzenie serwisu z zmockowanym repozytorium
  var userService = new UserService(mockUserRepository.Object);

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy metoda rzuci wyjątek UserNotFoundException gdy użytkownik nie istnieje
  Assert.Throws<UserNotFoundException>(() => userService.GetUserById(1));
}
Assert.ThrowsAny

Assert.ThrowsAny jest podobna do Assert.Throws, ale przechwytuje dowolny wyjątek, który jest typu określonego w asercji lub jego podtypu.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ThrowsAnyArithmeticExceptionWhenCalculating()
{
  // Arrange
  // Ustawienie dzielnika na zero
  int divisor = 0;

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy operacja rzuci jakikolwiek ArithmeticException (lub pochodny)
  Assert.ThrowsAny<ArithmeticException>(() => Divide(10, divisor));
}

public int Divide(int dividend, int divisor)
{
  // Dzielenie liczby, potencjalnie rzucające wyjątek
  return dividend / divisor;
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void ThrowsAnyExceptionWhenSavingUser()
{
  // Arrange
  var mockUserRepository = new Mock<IUserRepository>();
  
  // Konfiguracja mocka, aby rzucał wyjątek przy próbie zapisu użytkownika
  mockUserRepository.Setup(repo => repo.Save(It.IsAny<User>())).Throws<Exception>();

  // Tworzenie serwisu z zmockowanym repozytorium
  var userService = new UserService(mockUserRepository.Object);

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy zapis użytkownika rzuci jakikolwiek wyjątek
  Assert.ThrowsAny<Exception>(() => userService.SaveUser(new User()));
}
Assert.ThrowsAnyAsync

Assert.ThrowsAnyAsync jest asynchroniczną wersją Assert.ThrowsAny, która pozwala sprawdzić, czy podczas wykonywania danej metody asynchronicznej zostanie wyrzucony dowolny wyjątek pochodzący z określonej klasy bazowej lub związany z nią.

Prosty przykład:

[Fact]
public async Task EnsureExceptionIsThrownAsync()
{
  // Arrange
  Func<Task> func = async () => 
  { 
    await Task.Delay(100); 
    throw new InvalidOperationException("Test exception"); 
  };

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy podczas wykonywania 'func' zostanie wyrzucony dowolny wyjątek typu Exception
  await Assert.ThrowsAnyAsync<Exception>(func);
}
Assert.ThrowsAsync

Assert.ThrowsAsync jest używana do weryfikacji, czy określona asynchroniczna metoda rzuci wyjątek określonego typu podczas jej wykonania. Jest to bardzo przydatne, gdy chcesz upewnić się, że twoje metody asynchroniczne poprawnie obsługują błędne scenariusze lub niewłaściwe dane wejściowe.

Prosty przykład:

[Fact]
public async Task ThrowsAsyncWhenDataIsNull()
{
  // Arrange
  async Task MethodUnderTest()
  {
    // Symulacja pracy asynchronicznej
    await Task.Delay(100);

    // Rzucenie wyjątku
    throw new ArgumentNullException("Data cannot be null");
  }

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy metoda MethodUnderTest rzuci wyjątek ArgumentNullException
  await Assert.ThrowsAsync<ArgumentNullException>(MethodUnderTest);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public async Task ServiceThrowsExceptionOnInvalidInputAsync()
{
  // Arrange
  // Mockowanie interfejsu usługi
  var mockService = new Mock<IMyService>();

  // Konfiguracja, aby symulować rzucenie wyjątku InvalidOperationException na niewłaściwe dane
  mockService
    .Setup(s => s.ProcessDataAsync(null))
    .ThrowsAsync(new InvalidOperationException("Invalid data"));

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy wywołanie ProcessDataAsync z null jako argumentem rzuci wyjątek InvalidOperationException
  await Assert.ThrowsAsync<InvalidOperationException>(() => mockService.Object.ProcessDataAsync(null));
}
Assert.True

Assert.True sprawdza, czy podane wyrażenie boolowskie jest prawdziwe. Jest to podstawowa forma asercji używana do potwierdzania, że określone warunki są spełnione w trakcie wykonania testu.

Prosty przykład:

[Fact]
// Definiuje metodę jako test jednostkowy
public void UserIsAdult_ReturnsTrue_WhenAgeIsOver18()
{
  // Arrange
  // Tworzenie nowego użytkownika z wiekiem 20 lat
  User user = new User { Age = 20 };

  // Act
  // Sprawdzenie, czy wiek użytkownika przekracza 18 lat
  bool isAdult = user.Age > 18;

  // Assert
  // Potwierdzenie, że użytkownik jest dorosły
  Assert.True(isAdult);
}
Podsumowanie Metod Asercji w xUnit

W podanym wpisie przedstawiłem zestaw 46 metod asercji dostępnych w frameworku xUnit, który jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do pisania testów jednostkowych w środowisku .NET. Każda z omówionych metod asercji ma swoje unikalne zastosowanie, co czyni xUnit niezwykle potężnym narzędziem dla deweloperów i testerów oprogramowania.

Właściwe zrozumienie i zastosowanie tych metod może znacznie poprawić jakość kodu i zapewnić jego niezawodność:

 • Zrozumienie typów i zdarzeń: Metody takie jak Assert.IsType, Assert.IsNotType, Assert.Raises, i Assert.RaisesAny pomagają upewnić się, że komponenty aplikacji zachowują się zgodnie z oczekiwaniami pod względem typów danych i reakcji na zdarzenia.
 • Zarządzanie kolekcjami: Funkcje takie jak Assert.Contains, Assert.NotEmpty, Assert.All, Assert.Single, Assert.Subset, i Assert.Superset umożliwiają precyzyjne testowanie właściwości kolekcji, co jest kluczowe w aplikacjach, gdzie właściwe zarządzanie danymi kolekcyjnymi ma istotne znaczenie.
 • Walidacja wyjątków: Asercje takie jak Assert.Throws, Assert.ThrowsAny, Assert.ThrowsAsync, i Assert.ThrowsAnyAsync są nieocenione, gdy potrzebujemy testować odporność aplikacji na błędy i nieprawidłowe dane wejściowe.
 • Testowanie właściwości i powiadomień: Metody Assert.PropertyChanged i Assert.PropertyChangedAsync pozwalają na skuteczne testowanie implementacji wzorca projektowego MVVM, który jest szeroko stosowany w aplikacjach .NET, zwłaszcza w tych z bogatym interfejsem użytkownika.

Kluczowe korzyści z używania asercji xUnit w testach jednostkowych:

 1. Poprawa jakości kodu: Regularne testowanie jednostkowe z użyciem dobrze zdefiniowanych asercji pomaga w wykrywaniu błędów na wczesnym etapie procesu rozwoju, zanim stanie się to kosztowne.
 2. Dokumentacja zachowań: Testy jednostkowe pełnią rolę żywej dokumentacji, pokazując, jak poszczególne komponenty systemu powinny funkcjonować.
 3. Zwiększenie zaufania do refaktoryzacji: Solidna baza testów jednostkowych pozwala na bezpieczne wprowadzanie zmian w kodzie, z pewnością, że nie wprowadzimy niezamierzonych błędów.

Podsumowując, korzystanie z asercji xUnit w testach jednostkowych jest nie tylko najlepszą praktyką, ale fundamentalnym elementem nowoczesnego rozwoju oprogramowania. Dzięki temu frameworkowi, deweloperzy mogą budować bardziej stabilne, skalowalne i bezpieczne aplikacje, co ostatecznie prowadzi do tworzenia lepszego oprogramowania.

Tagi
O Autorze
Tajko
Tajko Tajko z tej strony:) Obecnie pracuję we Wrocławiu przy projektach desktopowych. Skoro sam się czegoś nauczyłem to i inni mogliby nauczyć się tego co ja w łopatologiczny sposób:)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ