Wprowadzenie do Mockowania w Testach Jednostkowych z użyciem xUnit

Wprowadzenie do Mockowania w Testach Jednostkowych z użyciem xUnit
1 maja 2024 Brak komentarzy Testowanie Tajko

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się jednemu z najważniejszych narzędzi w arsenale każdego testera oprogramowania: mockowaniu w ramach testów jednostkowych przy użyciu xUnit. Mockowanie to technika tworzenia imitacji (mocków) obiektów, które symulują zachowanie prawdziwych obiektów w kontrolowany sposób. Jest to niezwykle przydatne, gdy testowane komponenty zależą od innych obiektów, które mogą być trudne do skonfigurowania, kosztowne w utrzymaniu lub niestabilne.

Podstawy Mockowania

Zacznijmy od najprostszego przykładu, pokazującego, jak można zaimplementować mockowanie w testach jednostkowych przy użyciu biblioteki Moq, która jest popularnym narzędziem współpracującym z xUnit.

Prosty Przykład Mockowania Zależności

[Fact]
public void Test_GetData_ReturnsMockedData()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka dla interfejsu IRepository
  var mockRepository = new Mock<IRepository>();

  // Konfiguracja mocka, aby metoda GetData zwracała "Mocked Data"
  mockRepository
    .Setup(repo => repo.GetData())
    .Returns("Mocked Data");

  // Inicjalizacja testowanego serwisu z zainjektowanym mockiem
  var service = new DataService(mockRepository.Object);

  // Act
  // Wywołanie metody, która powinna zwrócić zmockowane dane
  var result = service.GetData();

  // Assert
  // Sprawdzenie, czy wynik metody jest zgodny z oczekiwaniami
  Assert.Equal("Mocked Data", result);
}
Zaawansowane Scenariusze Mockowania

Po opanowaniu podstaw, możemy przejść do bardziej skomplikowanych przypadków użycia, takich jak mockowanie wywołań asynchronicznych i obsługa wyjątków.

Mockowanie Metod Asynchronicznych

[Fact]
public async Task Test_GetDataAsync_ReturnsMockedData()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka dla IRepository
  var mockRepository = new Mock<IRepository>();

  // Konfiguracja, aby metoda GetDataAsync zwracała "Mocked Async Data" asynchronicznie
  mockRepository
    .Setup(repo => repo.GetDataAsync())
    .ReturnsAsync("Mocked Async Data");

  // Utworzenie serwisu z mockiem
  var service = new DataService(mockRepository.Object);

  // Act
  // Asynchroniczne wywołanie metody serwisu
  var result = await service.GetDataAsync();

  // Assert
  // Sprawdzenie, czy wynik jest zgodny z oczekiwaniami
  Assert.Equal("Mocked Async Data", result);
}

Obsługa Wyjątków przy Użyciu Mockowania

[Fact]
public void Test_GetData_ThrowsException()
{
  // Arrange
  // Mockowanie interfejsu IRepository
  var mockRepository = new Mock<IRepository>();

  // Konfiguracja mocka, aby rzucić wyjątek przy wywołaniu GetData
  mockRepository
    .Setup(repo => repo.GetData())
    .Throws(new InvalidOperationException("Nie udało się uzyskać dostępu do danych"));

  // Utworzenie serwisu z mockiem
  var service = new DataService(mockRepository.Object);

  // Act & Assert
  // Testowanie, czy metoda rzuci wyjątek InvalidOperationException
  Assert.Throws<InvalidOperationException>(() => service.GetData());
}
Kompleksowe Scenariusze Testowe

Na koniec zobaczmy, jak można zintegrować mockowanie z bardziej złożonymi scenariuszami testowymi, takimi jak testowanie interakcji między komponentami.

Testowanie Interakcji z Użyciem Callbacków

[Fact]
public void Test_UpdateData_CallsSaveChanges()
{
  // Arrange - przygotowanie mocka repozytorium i serwisu danych

  // Tworzenie mocka dla IRepository
  var mockRepository = new Mock<IRepository>();

  // Inicjalizacja DataService z mockowanym repozytorium
  var service = new DataService(mockRepository.Object);

  // Tworzenie obiektu Customer do aktualizacji
  var customer = new Customer { Id = "1", Name = "Naruto Uzumaki" };

  bool saveCalled = false;    // Zmienna do monitorowania wywołania Save
  bool saveChangesCalled = false; // Zmienna do monitorowania wywołania SaveChanges

  // Konfiguracja mocka repozytorium, aby użyć callbacków do zmiany stanu zmiennych
  mockRepository.Setup(repo => repo.Save(It.IsAny<Customer>()))
         .Callback<Customer>((cust) => saveCalled = true);
  mockRepository.Setup(repo => repo.SaveChanges())
         .Callback(() => saveChangesCalled = true);

  // Act
  // Wywołanie metody UpdateData, która powinna wywołać Save i SaveChanges na repozytorium
  service.UpdateData(customer);

  // Assert
  // Weryfikacja, czy metody Save i SaveChanges zostały wywołane
  Assert.True(saveCalled, "Metoda Save powinna zostać wywołana.");
  Assert.True(saveChangesCalled, "Metoda SaveChanges powinna zostać wywołana.");
}
Typy obiektów wykorzystywanych w mockowaniu

Poniżej przyjrzymy się różnym typom obiektów wykorzystywanych w mockowaniu, które pomagają w testach jednostkowych: dummy, fake, stub, mock i spy. Zrozumienie tych typów pozwoli na lepsze zrozumienie ich zastosowania i zastosowanie odpowiedniej metody w zależności od potrzeb testu. Bardziej szczegółowe omówienie będzie w osobnym wpisie. Więcej możecie przeczytać tutaj Rozpoznawanie i Zastosowanie Obiektów Testowych w .NET: Dummy, Fake, Stubs, Mocks i Spies

Dummy Objects

Dummy objects to najprostsze obiekty, które są używane, aby wypełnić parametry metod, które są niezbędne do wykonania, ale które nie są używane w żaden inny sposób.

Przykład użycia:

[Fact]
public void TestMethodDummyObjects()
{
  // Arrange
  // Przygotowanie obiektu dummy i mocka repozytorium
  // Tworzenie mocka dla IRepository
  var mockRepository = new Mock<IRepository>();

  // Tworzenie obiektu dummy, który nie ma realnych danych
  var dummyCustomer = new Customer();

  // Inicjalizacja CustomerService z mockowanym repozytorium
  var service = new CustomerService(mockRepository.Object); 

  // Act - wykonanie metody testowanej
  service.AddCustomer(dummyCustomer);

  // Assert
  // weryfikacja, że metoda Save została wywołana na repozytorium z przekazanym obiektem dummy
  mockRepository.Verify(repo => repo.Save(dummyCustomer), 
    Times.Once(), "Save powinno zostać wywołane z fikcyjnym klientem.");
  
  // Opcjonalnie można sprawdzić, czy zostały zapisane zmiany
  mockRepository.Verify(repo => repo.SaveChanges(), 
    Times.Once(), "SaveChanges powinno zostać wywołane raz po dodaniu klienta.");
}
Fake Objects

Fakes są bardziej złożone niż dummies. Te obiekty mają działające implementacje, ale zazwyczaj są uproszczone wersje prawdziwych implementacji.

Przykład użycia:

[Fact]
public void TestCustomerAdditionFakeObjects()
{
  // Arrange
  // Inicjalizacja fałszywego repozytorium
  var fakeRepository = new FakeRepository();

  // Utworzenie serwisu klienta z fałszywym repozytorium
  var service = new CustomerService(fakeRepository);

  // Tworzenie nowego obiektu klienta
  var newCustomer = new Customer { Id = "123", Name = "Goku" };

  // Act
  // Dodanie klienta do serwisu
  service.AddCustomer(newCustomer);

  // Assert
  // Sprawdzenie, czy klient został dodany poprawnie
  Assert.True(fakeRepository.Exists("123"));
}
Stubs

Stubs dostarczają z góry określone odpowiedzi na wywołania, które są od nich oczekiwane w testach.

Przykład użycia:

[Fact]
public void TestMethodStubs()
{
  // Arrange
  // Utworzenie mocka repozytorium
  var stubRepository = new Mock<IRepository>();

  // Konfiguracja stuba, aby metoda GetData zawsze zwracała "Known Data"
  stubRepository.Setup(repo => repo.GetData()).Returns("Znane dane");

  // Utworzenie serwisu danych z podanym stubem jako zależność
  var service = new DataService(stubRepository.Object);

  // Act
  // Wywołanie metody GetData na serwisie
  var data = service.GetData();

  // Assert
  // Weryfikacja, czy zwrócone dane są zgodne z oczekiwaniami
  Assert.Equal("Znane dane", data);
}
Mocks

Mocks są podobne do stubs, ale są używane do sprawdzenia, czy na obiektach wykonane zostały określone działania.

Przykład użycia:

[Fact]
public void TestMethodMock()
{
  // Arrange
  // Utworzenie mocka repozytorium
  var mockRepository = new Mock<IRepository>();

  // Konfiguracja mocka, aby weryfikować wywołanie metody Save
  mockRepository
    .Setup(repo => repo.Save(It.IsAny<Customer>()))
    .Verifiable("Należy wywołać funkcję zapisywania klienta.");

  // Utworzenie serwisu klienta z podanym mockiem jako zależność
  var service = new CustomerService(mockRepository.Object);

  // Act
  // Wywołanie metody dodającej klienta
  service.AddCustomer(new Customer());

  // Assert
  // Weryfikacja, czy metoda Save została wywołana
  mockRepository.Verify();
}
Spies

Spy pozwala na śledzenie wywołań na obiektach, które mają być monitorowane w teście, przy jednoczesnym zachowaniu ich naturalnego zachowania.

Przykład użycia:

[Fact]
public void TestMethodSpies()
{
  // Arrange
  // Utworzenie mocka listy, która będzie monitorowana
  var mockList = new Mock<IList<string>>();

  // Act
  // Dodanie elementu do zmockowanej listy
  mockList.Object.Add("item");

  // Assert
  // Weryfikacja, czy metoda Add została wywołana dokładnie jeden raz z dowolnym stringiem
  mockList.Verify(l => l.Add(It.IsAny<string>()), Times.Once());
}
Definicje klas itp. użytych w przykładach
/// <summary>
/// Definiuje operacje dostępu do danych.
/// </summary>
public interface IRepository
{
  /// <summary>
  /// Pobiera dane w formie ciągu znaków.
  /// </summary>
  /// <returns>Zwraca dane jako ciąg znaków.</returns>
  string GetData();

  /// <summary>
  /// Zapisuje obiekt klienta.
  /// </summary>
  /// <param name="customer">Obiekt klienta do zapisania.</param>
  void Save(Customer customer);

  /// <summary>
  /// Asynchronicznie pobiera dane w formie ciągu znaków.
  /// </summary>
  /// <returns>Zwraca dane jako ciąg znaków asynchronicznie.</returns>
  Task<string> GetDataAsync();

  /// <summary>
  /// Zapisuje wszystkie zmiany dokonane w repozytorium.
  /// </summary>
  void SaveChanges();
}

/// <summary>
/// Reprezentuje klienta.
/// </summary>
public class Customer
{
  /// <summary>
  /// Pobiera lub ustawia identyfikator klienta.
  /// </summary>
  public string Id { get; set; }

  /// <summary>
  /// Pobiera lub ustawia nazwę klienta.
  /// </summary>
  public string Name { get; set; }
}

/// <summary>
/// Serwis obsługujący operacje na klientach.
/// </summary>
/// <remarks>
/// Inicjalizuje nową instancję klasy CustomerService z określonym repozytorium.
/// </remarks>
/// <param name="repository">Repozytorium do obsługi operacji na danych.</param>
public class CustomerService(IRepository repository)
{
  private readonly IRepository _repository = repository;

  /// <summary>
  /// Dodaje klienta i zapisuje zmiany.
  /// </summary>
  /// <param name="customer">Klient do dodania.</param>
  public void AddCustomer(Customer customer)
  {
    // Zapisuje klienta przy użyciu repozytorium
    _repository.Save(customer);

    // Zapisuje wszystkie zmiany dokonane w repozytorium
    _repository.SaveChanges();
  }
}

/// <summary>
/// Serwis do obsługi danych.
/// </summary>
/// <remarks>
/// Inicjalizuje nową instancję klasy DataService z określonym repozytorium.
/// </remarks>
/// <param name="repository">Repozytorium do zarządzania operacjami na danych.</param>
public class DataService(IRepository repository)
{
  private readonly IRepository _repository = repository;

  /// <summary>
  /// Pobiera dane.
  /// </summary>
  /// <returns>Zwraca dane jako ciąg znaków.</returns>
  public string GetData()
  {
    // Pobiera dane z repozytorium
    return _repository.GetData();
  }

  /// <summary>
  /// Asynchronicznie pobiera dane.
  /// </summary>
  /// <returns>Zwraca dane jako ciąg znaków asynchronicznie.</returns>
  public async Task<string> GetDataAsync()
  {
    // Asynchroniczne pobieranie danych z repozytorium
    return await _repository.GetDataAsync();
  }

  /// <summary>
  /// Aktualizuje dane klienta w repozytorium.
  /// </summary>
  /// <param name="customer">Klient, którego dane mają zostać zaktualizowane.</param>
  public void UpdateData(Customer customer)
  {
    // Zapisuje zmodyfikowanego klienta do repozytorium
    _repository.Save(customer);

    // Zapisuje wszystkie zmiany dokonane w repozytorium
    _repository.SaveChanges();
  }
}

/// <summary>
/// Sztuczna implementacja IRepository, używana do testów.
/// </summary>
public class FakeRepository : IRepository
{
  private readonly List<Customer> customers = [];

  /// <summary>
  /// Dodaje obiekt klienta do wewnętrznej listy.
  /// </summary>
  /// <param name="customer">Obiekt klienta do dodania.</param>
  public void Add(Customer customer)
  {
    // Dodaje klienta do wewnętrznej listy
    customers.Add(customer);
  }

  /// <summary>
  /// Sprawdza, czy klient o podanym identyfikatorze istnieje w liście.
  /// </summary>
  /// <param name="customerId">Identyfikator klienta do sprawdzenia.</param>
  /// <returns>Zwraca true, jeśli klient istnieje, inaczej false.</returns>
  public bool Exists(string customerId)
  {
    // Sprawdza, czy klient istnieje w liście
    return customers.Any(c => c.Id == customerId);
  }

  /// <summary>
  /// Symuluje pobieranie danych.
  /// </summary>
  /// <returns>Zwraca przykładowe dane jako ciąg znaków.</returns>
  public string GetData()
  {
    // Zwraca dane jako ciąg znaków, przykładowo z listy klientów
    return "Dummy Data";
  }

  /// <summary>
  /// Asynchronicznie symuluje pobieranie danych.
  /// </summary>
  /// <returns>Zwraca przykładowe dane jako ciąg znaków asynchronicznie.</returns>
  public Task<string> GetDataAsync()
  {
    // Asynchronicznie zwraca dane jako ciąg znaków
    return Task.FromResult("Dummy Async Data");
  }

  /// <summary>
  /// Zapisuje obiekt klienta w wewnętrznej liście.
  /// </summary>
  /// <param name="customer">Obiekt klienta do zapisania.</param>
  public void Save(Customer customer)
  {
    // Zapisuje klienta do listy jeśli jeszcze nie istnieje
    if (!customers.Any(c => c.Id == customer.Id))
    {
      customers.Add(customer);
    }
  }

  /// <summary>
  /// Symuluje zapisanie wszystkich zmian dokonanych w repozytorium.
  /// </summary>
  public void SaveChanges()
  {
    // Symuluje zapisanie zmian w repozytorium
    // W rzeczywistej implementacji tutaj byłoby np. zapisanie do bazy danych
  }
}
Podsumowanie

Podsumowując, mockowanie jest niezastąpionym narzędziem w arsenale każdego programisty i testera oprogramowania, które pozwala na efektywną izolację testowanego kodu od jego zależności. W tym wpisie przedstawiłem w ogólny sposób różne typy obiektów używanych w mockowaniu: dummy, fake, stub, mock, oraz spy. Każdy z tych typów ma swoje specyficzne zastosowania i jest kluczowy dla różnych scenariuszy testowych:

 • Dummy objects są używane głównie do wypełniania parametrów i nie mają wpływu na wynik testu.
 • Fake objects oferują prostsze, kontrolowane implementacje funkcjonalności, które zazwyczaj są bardziej złożone w realnych systemach.
 • Stubs dostarczają z góry określone odpowiedzi na wywołania metody, umożliwiając testerom skupienie się na testowaniu określonych aspektów aplikacji.
 • Mocks służą do weryfikacji interakcji między komponentami, sprawdzając czy określone metody zostały wywołane.
 • Spies pozwalają na obserwację i weryfikację działania rzeczywistych obiektów, rejestrując ich interakcje bez zakłócania ich naturalnych operacji.

Rozumienie, kiedy i jak używać każdego z tych typów obiektów w testach jednostkowych, jest kluczowe dla efektywnego projektowania i wykonania testów. Poprawnie zaimplementowane testy jednostkowe, wykorzystujące techniki mockowania, zwiększają pewność, że system działa zgodnie z oczekiwaniami, jednocześnie zapewniając elastyczność w refaktoryzacji i rozbudowie kodu. Mockowanie nie tylko pomaga w izolacji błędów, ale także stanowi cenne narzędzie do dokumentowania zachowań systemu.

W przyszłych wpisach możemy dokładniej zbadać każdy z tych typów, dostarczając bardziej złożonych przykładów i najlepszych praktyk ich użycia, co pozwoli na jeszcze głębsze zrozumienie i lepsze wykorzystanie mockowania w różnorodnych scenariuszach testowych.

Tagi
O Autorze
Tajko
Tajko Tajko z tej strony:) Obecnie pracuję we Wrocławiu przy projektach desktopowych. Skoro sam się czegoś nauczyłem to i inni mogliby nauczyć się tego co ja w łopatologiczny sposób:)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ