Rozpoznawanie i Zastosowanie Obiektów Testowych w .NET: Dummy, Fake, Stubs, Mocks i Spies

Rozpoznawanie i Zastosowanie Obiektów Testowych w .NET: Dummy, Fake, Stubs, Mocks i Spies
1 maja 2024 Brak komentarzy Testowanie Tajko

Testowanie jednostkowe to fundament jakości oprogramowania w metodologiach agile i beyond. W języku C# przy użyciu frameworka xUnit, testy jednostkowe często korzystają z różnych typów obiektów testowych, aby izolować komponenty systemu i zapewnić, że każdy test jest niezależny i skupiony na jednym elemencie logiki. W tym wpisie omówimy pięć głównych rodzajów obiektów używanych w testach jednostkowych: Dummy, Fake, Stubs, Mocks i Spies. Każdy z tych typów ma swoje specyficzne zastosowania i cechy, które pomagają w różnych scenariuszach testowych. Przeanalizujemy ich charakterystykę, wady i zalety, a także pokażemy, jak efektywnie ich używać w praktyce przykładowymi kodami.

Dummy Objects

Dummy objects to najprostszy typ obiektów testowych. Są używane głównie jako wypełniacze miejsc w sygnaturach metod, które wymagają parametrów, ale dla których konkretne wartości nie są istotne dla testu.

Zalety:

 • Prostota i szybkość implementacji.
 • Redukcja skomplikowania testów poprzez eliminację niepotrzebnych zależności.

Wady:

 • Brak możliwości weryfikacji interakcji z dummy object.
 • Ograniczona użyteczność poza wypełnianiem parametrów.

Przykład

/// <summary>
/// Testowanie metody, która wymaga obiektu Customer jako parametru.
/// </summary>
[Fact]
public void ProcessOrder_ShouldNotThrow_WithDummyCustomer()
{
  // Arrange
  // Utworzenie dummy object, który nie będzie używany.
  var dummyCustomer = new Customer();
  var orderProcessor = new OrderProcessor();

  // Act
  // Próba przetwarzania zamówienia z dummy customer.
  var exception = Record.Exception(() => orderProcessor.ProcessOrder(dummyCustomer));

  // Assert
  // Sprawdzenie, czy nie wystąpił wyjątek - cel testu.
  Assert.Null(exception);
}

Fake Objects

Fake objects to bardziej rozbudowane niż dummy, implementują rzeczywiste logiki, ale uproszczone, aby zapewnić kontrolowane środowisko testowe bez zależności zewnętrznych, jak bazy danych czy serwisy zewnętrzne.

Zalety:

 • Lepsza kontrola nad wynikami testów.
 • Możliwość symulacji różnych scenariuszy i stanów aplikacji.

Wady:

 • Większy nakład pracy na implementację niż w przypadku dummy objects.
 • Potencjalne ryzyko ukrycia błędów przez niepełną implementację.

Przykład

/// <summary>
/// Testuje, czy metoda GetAllCustomers zwraca wszystkich klientów, gdy jest wywołana.
/// </summary>
[Fact]
public void GetAll_ShouldReturnAllCustomers_WhenCalled()
{
  // Arrange - przygotowanie środowiska testowego
  // Utworzenie instancji fałszywego repozytorium
  var fakeRepository = new FakeCustomerRepository();

  // Utworzenie serwisu z fałszywym repozytorium
  var customerService = new CustomerService(fakeRepository);

  // Tworzenie przykładowych klientów
  var customer1 = new Customer { Id = 1, Name = "Naruto Uzumaki" }; 
  var customer2 = new Customer { Id = 2, Name = "Hinata Hyūga" };

  // Dodanie klientów do fałszywego repozytorium
  fakeRepository.Add(customer1);
  fakeRepository.Add(customer2);

  // Act - wykonanie metody testowanej
  var customers = customerService.GetAllCustomers();

  // Assert - weryfikacja wyników
  // Sprawdzenie, czy wynik nie jest null
  Assert.NotNull(customers);

  // Sprawdzenie, czy liczba zwróconych klientów jest równa 2
  Assert.Equal(2, customers.Count());
  
  // Sprawdzenie, czy pierwszy klient jest obecny w wyniku
  Assert.Contains(customer1, customers);

  // Sprawdzenie, czy drugi klient jest obecny w wyniku
  Assert.Contains(customer2, customers);
}

Stubs

Stubs to obiekty, które zawierają z góry zdefiniowane odpowiedzi na wywołania metod. Są używane do testowania zachowań systemu w odpowiedzi na konkretne dane wejściowe.

Zalety:

 • Precyzyjna kontrola nad wynikami zwracanymi przez metody.
 • Możliwość łatwego testowania zachowań systemu przy różnych warunkach.

Wady:

 • Nie nadają się do testowania interakcji pomiędzy obiektami.
 • Możliwość przeoczenia nieprzewidzianych interakcji lub błędów.

Przykład

/// <summary>
/// Testowanie metody obliczającej podatek na podstawie zmockowanego repozytorium stawek podatkowych.
/// </summary>
[Fact]
public void CalculateTax_ShouldReturnCorrectAmount_UsingStubbedTaxRate()
{
  // Arrange
  // Utworzenie stuba dla repozytorium podatkowego.
  var stubTaxRepository = new Mock<ITaxRepository>();

  // Ustawienie stałej stawki podatkowej.
  stubTaxRepository.Setup(repo => repo.GetTaxRate(It.IsAny<string>())).Returns(0.2m);

  var taxCalculator = new TaxCalculator(stubTaxRepository.Object);

  // Act
  var tax = taxCalculator.CalculateTax("PL", 100);

  // Assert
  // Weryfikacja, czy obliczona wartość podatku jest poprawna.
  Assert.Equal(20, tax);
}

Mocks

Mocks to obiekty, które symulują zachowania zależności w testowanych klasach. Mogą być używane do weryfikacji, czy określone metody były wywoływane z odpowiednimi argumentami.

Zalety:

 • Możliwość weryfikacji, czy odpowiednie metody zostały wywołane.
 • Kontrola nad zachowaniem mockowanych metod bez wpływu na resztę systemu.

Wady:

 • Wyższa złożoność w implementacji i konfiguracji.
 • Ryzyko nadmiernego skupienia się na detalach implementacji zależności.

Przykład

/// <summary>
/// Testowanie, czy metoda aktualizacji użytkownika wywołuje odpowiednie metody w repozytorium.
/// </summary>
[Fact]
public void UpdateUser_ShouldCallSaveChanges_WhenUserIsValid()
{
  // Arrange
  // Utworzenie mocka dla repozytorium użytkowników.
  var mockUserRepository = new Mock<IUserRepository>();

  // Konfiguracja weryfikowalnej metody.
  mockUserRepository.Setup(repo => repo.Update(It.IsAny<User>())).Verifiable();

  var userService = new UserService(mockUserRepository.Object);
  var validUser = new User { Id = 1, Name = "Naruto Uzumaki", IsActive = true };

  // Act
  userService.UpdateUser(validUser);

  // Assert
  // Weryfikacja, czy metoda Update została wywołana.
  mockUserRepository.Verify(repo => repo.Update(It.IsAny<User>()), Times.Once());

  // Weryfikacja, czy metoda SaveChanges została wywołana.
  mockUserRepository.Verify(repo => repo.SaveChanges(), Times.Once());
}

Spies

Spies to specjalne obiekty, które pozwalają na monitorowanie interakcji z rzeczywistymi obiektami w testach, jednocześnie zachowując ich naturalne zachowanie.

Zalety:

 • Możliwość obserwacji wywołań metod na rzeczywistych obiektach bez ich modyfikacji.
 • Umożliwiają testowanie w bardziej naturalnych warunkach.

Wady:

 • W C# i .NET, spies nie są natywnie wspierane przez popularne biblioteki mockowania jak Moq; mogą wymagać dodatkowych narzędzi lub niestandardowych rozwiązań.

Przykład

W C# nie ma bezpośredniego wsparcia dla spies w popularnych bibliotekach takich jak Moq, ale możemy osiągnąć podobne zachowanie poprzez użycie kombinacji technik mockowania i delegowania do rzeczywistych instancji. Oto przykład użycia “manualnego” spy w testach jednostkowych:

/// <summary>
/// Testuje, czy metoda Add jest wywoływana z oczekiwanymi parametrami, używając metody spy.
/// Test sprawdza, czy weryfikacja poprawności parametrów metody Add działa prawidłowo
/// przy założeniu, że rzeczywista implementacja metody jest wywoływana.
/// </summary>
[Fact]
public void Add_ShouldBeCalled_WithCorrectParameters()
{
  // Arrange
  var realCalculator = new RealCalculator();

  // Ustawienie, że mock powinien delegować wywołania do rzeczywistej klasy
  var spyCalculator = new Mock<RealCalculator>
  {
    CallBase = true 
  };

  // Act
  var result = spyCalculator.Object.Add(2, 3);

  // Assert
  // Weryfikacja, czy metoda Add została wywołana z oczekiwanymi argumentami.
  spyCalculator.Verify(x => x.Add(2, 3), Times.Once());

  // Dodatkowa weryfikacja wyniku, aby upewnić się, że metoda działa jak oczekiwano.
  Assert.Equal(5, result);
}

Definicje klas itp. użytych w przykładach

#region Dummy Objects

/// <summary>
/// Reprezentuje klienta.
/// </summary>
public class Customer
{
  /// <summary>
  /// Identyfikator klienta.
  /// </summary>
  public int Id { get; set; }

  /// <summary>
  /// Imię klienta.
  /// </summary>
  public string Name { get; set; }
}

/// <summary>
/// Procesor zamówień obsługujący logikę przetwarzania zamówień klientów.
/// </summary>
public class OrderProcessor
{
  /// <summary>
  /// Przetwarza zamówienie dla klienta.
  /// </summary>
  /// <param name="customer">Klient, dla którego przetwarzane jest zamówienie.</param>
  public void ProcessOrder(Customer customer)
  {
    // Logika przetwarzania zamówienia dla klienta
    Console.WriteLine("Processing order for customer: " + customer.Name);
  }
}

#endregion Dummy Objects

#region Fake Objects

/// <summary>
/// Definiuje kontrakt dla repozytorium klientów, umożliwiający operacje CRUD na danych klientów.
/// </summary>
public interface ICustomerRepository
{
  /// <summary>
  /// Dodaje nowego klienta do repozytorium.
  /// </summary>
  /// <param name="customer">Klient do dodania.</param>
  void Add(Customer customer);

  /// <summary>
  /// Pobiera wszystkich klientów z repozytorium.
  /// </summary>
  /// <returns>Kolekcja klientów.</returns>
  IEnumerable<Customer> GetAll();
}

/// <summary>
/// Sztuczna implementacja repozytorium klientów, używana do celów testowych.
/// </summary>
public class FakeCustomerRepository : ICustomerRepository
{
  /// <summary>
  /// Lista przechowująca klientów
  /// </summary>
  private readonly List<Customer> _customers = [];

  /// <summary>
  /// Dodaje klienta do wewnętrznej listy.
  /// </summary>
  /// <param name="customer">Klient do dodania.</param>
  public void Add(Customer customer)
  {
    // Dodanie klienta do listy
    _customers.Add(customer);
  }

  /// <summary>
  /// Zwraca wszystkich klientów.
  /// </summary>
  /// <returns>Kolekcja klientów.</returns>
  public IEnumerable<Customer> GetAll()
  {
    // Zwrócenie wszystkich klientów z listy
    return _customers;
  }
}

/// <summary>
/// Serwis obsługujący operacje na klientach.
/// </summary>
/// <remarks>
/// Inicjalizuje nową instancję klasy CustomerService z podanym repozytorium klientów.
/// </remarks>
/// <param name="repository">Repozytorium klientów używane do operacji na danych.</param>
public class CustomerService(ICustomerRepository repository)
{
  /// <summary>
  /// Pole do przechowywania referencji do repozytorium klientów
  /// </summary>
  private readonly ICustomerRepository _repository = repository;

  /// <summary>
  /// Dodaje klienta do repozytorium.
  /// </summary>
  /// <param name="customer">Klient do dodania.</param>
  public void AddCustomer(Customer customer)
  {
    // Wywołanie metody Add z repozytorium
    _repository.Add(customer);
  }

  /// <summary>
  /// Pobiera wszystkich klientów z repozytorium.
  /// </summary>
  /// <returns>Kolekcja klientów.</returns>
  public IEnumerable<Customer> GetAllCustomers()
  {
    // Pobranie i zwrócenie wszystkich klientów
    return _repository.GetAll();
  }
}

#endregion Fake Objects

#region Stubs

/// <summary>
/// Definiuje kontrakt dla repozytorium zarządzającego stawkami podatkowymi.
/// </summary>
public interface ITaxRepository
{
  /// <summary>
  /// Pobiera stawkę podatkową dla podanego regionu.
  /// </summary>
  /// <param name="region">Region, dla którego pobierana jest stawka podatkowa.</param>
  /// <returns>Stawka podatkowa.</returns>
  decimal GetTaxRate(string region);
}

/// <summary>
/// Kalkulator podatków, który oblicza podatek na podstawie stawek z repozytorium.
/// </summary>
/// <remarks>
/// Inicjalizuje nową instancję klasy TaxCalculator z podanym repozytorium podatkowym.
/// </remarks>
/// <param name="taxRepository">Repozytorium podatków używane do obliczeń.</param>
public class TaxCalculator(ITaxRepository taxRepository)
{
  /// <summary>
  /// Repozytorium dostarczające stawki podatkowe
  /// </summary>
  private readonly ITaxRepository _taxRepository = taxRepository;

  /// <summary>
  /// Oblicza podatek dla danego regionu i kwoty.
  /// </summary>
  /// <param name="region">Region, dla którego obliczany jest podatek.</param>
  /// <param name="amount">Kwota, dla której obliczany jest podatek.</param>
  /// <returns>Obliczona kwota podatku.</returns>
  public decimal CalculateTax(string region, decimal amount)
  {
    // Pobranie stawki podatkowej dla regionu
    var taxRate = _taxRepository.GetTaxRate(region);

    // Obliczenie i zwrócenie kwoty podatku
    return amount * taxRate;
  }
}

#endregion Stubs

#region Mocks

/// <summary>
/// Definiuje kontrakt dla repozytorium użytkowników, umożliwiający operacje CRUD na danych użytkowników.
/// </summary>
public interface IUserRepository
{
  /// <summary>
  /// Aktualizuje dane użytkownika w repozytorium.
  /// </summary>
  /// <param name="user">Użytkownik do aktualizacji.</param>
  void Update(User user);

  /// <summary>
  /// Zapisuje wszystkie zmiany dokonane w repozytorium.
  /// </summary>
  void SaveChanges();
}

/// <summary>
/// Serwis obsługujący operacje na użytkownikach.
/// </summary>
/// <remarks>
/// Inicjalizuje nową instancję klasy UserService z podanym repozytorium użytkowników.
/// </remarks>
/// <param name="userRepository">Repozytorium użytkowników do operacji na danych.</param>
public class UserService(IUserRepository userRepository)
{
  // Repozytorium użytkowników używane do operacji na danych
  private readonly IUserRepository _userRepository = userRepository; 

  /// <summary>
  /// Aktualizuje dane użytkownika w repozytorium i zapisuje zmiany.
  /// </summary>
  /// <param name="user">Użytkownik do aktualizacji.</param>
  public void UpdateUser(User user)
  {
    // Aktualizacja danych użytkownika
    _userRepository.Update(user);

    // Zapisanie zmian w repozytorium
    _userRepository.SaveChanges();
  }
}

/// <summary>
/// Reprezentuje użytkownika w systemie.
/// </summary>
public class User
{
  /// <summary>
  /// Identyfikator użytkownika.
  /// </summary>
  public int Id { get; set; }

  /// <summary>
  /// Imię i nazwisko użytkownika.
  /// </summary>
  public string NameAndLastname { get; set; }

  /// <summary>
  /// Określa, czy użytkownik jest aktywny.
  /// </summary>
  public bool IsActive { get; set; }
}

#endregion Mocks

#region Spies

/// <summary>
/// Prosta klasa kalkulatora z funkcją dodawania.
/// </summary>
public class RealCalculator
{
  /// <summary>
  /// Dodaje dwie liczby całkowite.
  /// </summary>
  /// <param name="x">Pierwsza liczba do dodania.</param>
  /// <param name="y">Druga liczba do dodania.</param>
  /// <returns>Suma dwóch liczb całkowitych.</returns>
  public virtual int Add(int x, int y)
  {
    // Zwraca sumę dwóch liczb
    return x + y;
  }
}

#endregion Spies

Podsumowanie

W tym wpisie omówiłem pięć głównych typów obiektów testowych używanych w testach jednostkowych w C# i .NET przy użyciu xUnit: Dummy, Fake, Stubs, Mocks i Spies. Każdy z nich ma swoje miejsce i zastosowanie w różnych scenariuszach testowych, a ich odpowiednie wykorzystanie może znacznie przyspieszyć i ułatwić proces testowania oprogramowania. Rozumienie różnic między tymi obiektami oraz kiedy i jak ich używać, jest kluczowe dla skutecznych testów jednostkowych, które zapewniają wysoką jakość i niezawodność kodu.

Warto też tutaj Argument Matching w Moq (np. It.Is, It.IsAny, Verify) rzucić okiem by przeczytać sobie o metodkach używanych w Setupie takich jak It.Is, It.IsAny itp. albo różne metody Verify.

Tagi
O Autorze
Tajko
Tajko Tajko z tej strony:) Obecnie pracuję we Wrocławiu przy projektach desktopowych. Skoro sam się czegoś nauczyłem to i inni mogliby nauczyć się tego co ja w łopatologiczny sposób:)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ