Zrozumienie Asercji w xUnit: Kluczowe Metody i Ich Zastosowanie

Zrozumienie Asercji w xUnit: Kluczowe Metody i Ich Zastosowanie
1 maja 2024 Brak komentarzy Testowanie Tajko

Assert.Fail

Assert.Fail nie jest bezpośrednio dostępna w xUnit jako taka, ponieważ xUnit zachęca do używania asercji typu “Assert.True(false, message);” aby wymusić niepowodzenie testu. Tego rodzaju asercja jest używana, gdy chcemy bezpośrednio zgłosić błąd w teście.

Prosty przykład:

[Fact]
public void TestShouldFail()
{
  // Act & Assert
  // Wymuszenie niepowodzenia testu
  Assert.True(false, "Test failed intentionally.");
}

Przykład z mockowaniem:

Podobny do powyższego, mockowanie nie jest tu konieczne, gdyż asercja nie zależy od zewnętrznych zależności.

Assert.False

Assert.False sprawdza, czy podane wyrażenie boolowskie jest fałszywe. Jest to używane do weryfikacji, że określone warunki nie są spełnione.

Prosty przykład:

[Fact]
// Definiuje metodę jako test jednostkowy
public void UserIsMinor_ReturnsFalse_WhenAgeIsOver18()
{
  // Arrange
  // Tworzenie nowego użytkownika z wiekiem 20 lat
  User user = new User { Age = 20 };


  // Act
  // Sprawdzenie, czy wiek użytkownika jest mniejszy lub równy 18 lat
  bool isMinor = user.Age <= 18;

  // Assert
  // Potwierdzenie, że użytkownik nie jest nieletni
  Assert.False(isMinor);
}
Assert.InRange

Assert.InRange sprawdza, czy dana wartość liczbowа mieści się w określonym zakresie.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ValueIsWithinRange()
{
  // Arrange
  // Definiowanie liczby
  int number = 5;

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy liczba znajduje się w zakresie od 1 do 10
  Assert.InRange(number, 1, 10);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void TemperatureIsWithinSafeLimits()
{
  // Arrange
  var mockThermostat = new Mock<IThermostat>();

  // Konfiguracja mocka zwracającego aktualną temperaturę
  mockThermostat.Setup(t => t.CurrentTemperature).Returns(72);

  // Act
  // Pobranie temperatury
  var temp = mockThermostat.Object.CurrentTemperature;

  // Assert
  // Sprawdzenie, czy temperatura jest w bezpiecznych granicach
  Assert.InRange(temp, 60, 75);
}
Assert.IsAssignableFrom

Assert.IsAssignableFrom<T> sprawdza, czy dany obiekt może być przypisany do zmiennej określonego typu T. Jest to przydatne, kiedy chcemy upewnić się, że obiekt implementuje określony interfejs lub dziedziczy z danej klasy.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ObjectIsAssignableFromType()
{
  // Arrange
  // Definicja obiektu jako ciągu znaków
  object someObject = "To jest ciąg znaków";

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy obiekt można przypisać do typu string
  Assert.IsAssignableFrom<string>(someObject);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void ServiceIsAssignableFromBaseType()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka dla MyService
  var mockService = new Mock<MyService>();

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy mock MyService można przypisać do typu ServiceBase
  Assert.IsAssignableFrom<ServiceBase>(mockService.Object);
}
Assert.IsNotAssignableFrom

Assert.IsNotAssignableFrom<T> weryfikuje, że dany obiekt nie może być przypisany do zmiennej określonego typu T.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ObjectIsNotAssignableFromType()
{
  // Arrange
  // Definicja obiektu jako listy liczb całkowitych
  object someObject = new List<int>();

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy obiekt nie może być przypisany do typu string
  Assert.IsNotAssignableFrom<string>(someObject);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void ServiceIsNotAssignableFromUnrelatedType()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka dla MyService
  var mockService = new Mock<MyService>();

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy mock MyService nie może być przypisany do interfejsu IDisposable
  Assert.IsNotAssignableFrom<IDisposable>(mockService.Object);
}
Assert.IsNotType

Assert.IsNotType<T> sprawdza, czy obiekt nie jest dokładnie danego typu T. Jest to użyteczne do weryfikacji, że obiekt nie jest instancją określonej klasy.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ObjectIsNotOfType()
{
  // Arrange
  // Definicja obiektu jako listy liczb całkowitych
  object someObject = new List<int>();

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy obiekt nie jest typu string
  Assert.IsNotType<string>(someObject);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void ServiceIsNotOfTypeUnrelatedClass()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka dla MyService
  var mockService = new Mock<MyService>();

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy mock MyService nie jest typu DateTime
  Assert.IsNotType<DateTime>(mockService.Object);
}
Assert.IsType

Assert.IsType<T> sprawdza, czy dany obiekt jest dokładnie typu T. Jest to użyteczne, gdy chcesz upewnić się, że metoda zwraca obiekt oczekiwanego typu.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ObjectIsOfType()
{
  // Arrange
  // Przykładowy obiekt typu string
  object result = "Siema z rana gra gitara!";

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy wynik jest typu string
  Assert.IsType<string>(result);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void ServiceReturnsCorrectType()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka usługi
  var mockService = new Mock<IMyService>();

  // Konfiguracja usługi, aby zwracała dane typu string
  mockService.Setup(s => s.GetData()).Returns("Przykładowe dane");

  // Act
  // Wywołanie metody, aby pobrać dane
  var result = mockService.Object.GetData();

  // Assert
  // Sprawdzenie, czy zwrócone dane są typu string
  Assert.IsType<string>(result);
}
Assert.Matches

Assert.Matches weryfikuje, czy określony ciąg znaków pasuje do wzorca wyrażenia regularnego.

Prosty przykład:

[Fact]
public void StringMatchesPattern()
{
  // Arrange
  // Definicja ciągu wejściowego
  string input = "Hello123";

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy ciąg znaków pasuje do wzorca (jedno lub więcej znaków alfanumerycznych)
  Assert.Matches(@"^\w+$", input);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void UsernameMatchesExpectedPattern()
{
  // Arrange
  var mockUser = new Mock<IUser>();
  
  // Konfiguracja mocka zwracającego nazwę użytkownika
  mockUser.Setup(u => u.Username).Returns("User_123");

  // Act
  // Pobranie nazwy użytkownika
  var username = mockUser.Object.Username;

  // Assert
  // Sprawdzenie, czy nazwa użytkownika pasuje do wzorca (słowo_liczba)
  Assert.Matches(@"^\w+_\d+$", username);
}
Assert.Multiple

Assert.Multiple pozwala na wykonanie wielu asercji w jednym bloku testu, zbierając wyniki z każdej asercji przed zgłoszeniem błędu. Jest to szczególnie przydatne w scenariuszach, gdzie chcemy przetestować wiele warunków bez przerwania testu po pierwszej napotkanej nieudanej asercji.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ValidatesMultipleProperties()
{
  // Arrange
  var person = new Person { Name = "John Doe", Age = 30 };

  // Act & Assert
  Assert.Multiple(() =>
  {
    Assert.Equal("John Doe", person.Name); // Sprawdzenie, czy imię się zgadza
    Assert.Equal(30, person.Age);      // Sprawdzenie, czy wiek się zgadza
  });
}
Assert.NotEmpty

Assert.NotEmpty służy do weryfikacji, że kolekcja nie jest pusta.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ListIsNotEmpty()
{
  // Arrange
  // Tworzenie listy z jednym elementem
  var elements = new List<string> { "apple" };

  // Act & Assert
  // Potwierdzenie, że lista nie jest pusta
  Assert.NotEmpty(elements);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void ProductsAvailableForSale()
{
  // Arrange
  var mockProductRepository = new Mock<IProductRepository>();

  // Konfiguracja mocka, aby zwracał listę dostępnych produktów
  mockProductRepository
    .Setup(repo => repo.GetAvailableProducts())
    .Returns(new List<Product> { new Product { Name = "Laptop" } });

  // Tworzenie serwisu z zmockowanym repozytorium
  var productService = new ProductService(mockProductRepository.Object);

  // Act
  // Pobranie dostępnych produktów
  var products = productService.GetAvailableProducts();

  // Assert
  // Potwierdzenie, że lista produktów nie jest pusta
  Assert.NotEmpty(products);
}
Tagi
O Autorze
Tajko
Tajko Tajko z tej strony:) Obecnie pracuję we Wrocławiu przy projektach desktopowych. Skoro sam się czegoś nauczyłem to i inni mogliby nauczyć się tego co ja w łopatologiczny sposób:)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ