Zrozumienie Asercji w xUnit: Kluczowe Metody i Ich Zastosowanie

Zrozumienie Asercji w xUnit: Kluczowe Metody i Ich Zastosowanie
1 maja 2024 Brak komentarzy Testowanie Tajko

Assert.Raises

Assert.Raises jest używana do sprawdzania, czy określone zdarzenie zostało wywołane. Jest to przydatne w testowaniu interfejsów użytkownika lub innych komponentów, które polegają na zdarzeniach do komunikacji stanu.

Prosty przykład:

[Fact]
public void TestEventRaises()
{
  // Arrange
  // Tworzenie publikującego zdarzenia
  var eventPublisher = new EventPublisher();

  // Act & Assert
  Assert.Raises<EventArgs>(
    handler => eventPublisher.MyEvent += handler,  // Rejestracja handlera zdarzenia
    handler => eventPublisher.MyEvent -= handler,  // Usunięcie handlera zdarzenia
    () => eventPublisher.TriggerEvent());      // Wywołanie metody, która wyzwala zdarzenie
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void TestEventRaisesWithMock()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka publikującego zdarzenia
  var mockEventPublisher = new Mock<IEventPublisher>();

  // Act
  // Wywołanie metody wyzwalającej zdarzenie
  mockEventPublisher.Object.TriggerEvent();

  // Assert
  // Symulowanie zgłoszenia zdarzenia
  mockEventPublisher.Raise(m => m.MyEvent += null, EventArgs.Empty);
}
Assert.RaisesAny

Assert.RaisesAny sprawdza, czy podczas wykonania określonej akcji zostanie wygenerowane zdarzenie odpowiadające dowolnemu typowi z klasy EventArgs.

Prosty przykład:

[Fact]
public void EventRaisesAnyException()
{
  // Arrange
  // Tworzenie instancji obiektu, który publikuje zdarzenia
  var publisher = new EventPublisher();

  // Act & Assert
  Assert.RaisesAny<EventArgs>(
    handler => publisher.MyEvent += handler,  // Rejestracja handlera zdarzenia
    handler => publisher.MyEvent -= handler,  // Odrejestrowanie handlera zdarzenia
    () => publisher.TriggerEvent());      // Wywołanie metody, która wyzwala zdarzenie
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void TestEventRaisesAnyWithMock()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka publikującego zdarzenia
  var mockEventPublisher = new Mock<IEventPublisher>();

  // Tworzenie argumentów dla zdarzenia
  var eventArgs = new CustomEventArgs();

  // Konfiguracja mocka, aby symulować wywołanie zdarzenia przy wywołaniu TriggerEvent
  mockEventPublisher.Setup(p => p.TriggerEvent())
           .Raises("MyEvent", eventArgs);

  // Act & Assert
  Assert.RaisesAny<EventArgs>(
    handler => mockEventPublisher.Object.MyEvent += handler,  // Dodawanie obsługi zdarzeń
    handler => mockEventPublisher.Object.MyEvent -= handler,  // Usuwanie obsługi zdarzeń
    () => mockEventPublisher.Object.TriggerEvent());      // Wywołanie metody, która powinna wyzwolić zdarzenie
}
Assert.RaisesAnyAsync

Assert.RaisesAnyAsync jest asynchroniczną wersją Assert.RaisesAny, używaną do testowania, czy asynchroniczne zdarzenie zostanie wywołane w trakcie wykonania podanej akcji asynchronicznej.

Prosty przykład:

[Fact]
public async Task EventRaisesAnyExceptionAsync()
{
  // Arrange
  // Tworzenie instancji obiektu, który publikuje zdarzenia asynchronicznie
  var publisher = new AsyncEventPublisher();

  // Act & Assert
  await Assert.RaisesAnyAsync<EventArgs>(
    handler => publisher.MyEvent += handler,  // Rejestracja handlera zdarzenia
    handler => publisher.MyEvent -= handler,  // Odrejestrowanie handlera zdarzenia
    () => publisher.TriggerEventAsync());    // Wywołanie asynchronicznej metody, która wyzwala zdarzenie
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public async Task TestEventRaisesAnyAsyncWithMock()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka asynchronicznie publikującego zdarzenia
  var mockEventPublisher = new Mock<IAsyncEventPublisher>();

  // Tworzenie argumentów dla zdarzenia
  var eventArgs = new CustomEventArgs();

  // Konfiguracja mocka, aby symulować wywołanie asynchronicznego zdarzenia przy wywołaniu TriggerEventAsync
  mockEventPublisher.Setup(p => p.TriggerEventAsync())
           .RaisesAsync("MyAsyncEvent", eventArgs);

  // Act & Assert
  await Assert.RaisesAnyAsync<EventArgs>(
    handler => mockEventPublisher.Object.MyAsyncEvent += handler,  // Dodawanie obsługi zdarzeń
    handler => mockEventPublisher.Object.MyAsyncEvent -= handler,  // Usuwanie obsługi zdarzeń
    () => mockEventPublisher.Object.TriggerEventAsync());      // Wywołanie asynchronicznej metody, która powinna wyzwolić zdarzenie
}
Assert.RaisesAsync

Assert.RaisesAsync jest używana do sprawdzania, czy asynchroniczne zdarzenie jest zgłaszane w trakcie wykonania określonej akcji asynchronicznej. Jest to przydatne w testowaniu komponentów, które wykorzystują zdarzenia w kontekście asynchronicznym.

Prosty przykład:

[Fact]
public async Task EnsureEventIsRaisedAsync()
{
  // Arrange
  // Tworzenie instancji obiektu, który publikuje zdarzenia
  var publisher = new AsyncEventPublisher();

  // Act & Assert
  await Assert.RaisesAsync<EventArgs>(
    handler => publisher.MyEvent += handler,  // Dodanie handlera do zdarzenia
    handler => publisher.MyEvent -= handler,  // Usunięcie handlera zdarzenia
    () => publisher.TriggerEventAsync());    // Wywołanie metody, która powinna wyzwolić zdarzenie
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public async Task EnsureAsyncEventIsRaised()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka dla klasy publikującej zdarzenia asynchronicznie
  var mockEventPublisher = new Mock<IAsyncEventPublisher>();

  // Tworzenie argumentów dla zdarzenia
  var eventArgs = new CustomEventArgs();

  // Konfiguracja mocka, aby wywołać asynchroniczne zdarzenie
  mockEventPublisher.Setup(p => p.TriggerEventAsync()).RaisesAsync("MyAsyncEvent", eventArgs);

  // Act & Assert
  await Assert.RaisesAsync<CustomEventArgs>(
    handler => mockEventPublisher.Object.MyAsyncEvent += handler,  // Subskrypcja zdarzenia
    handler => mockEventPublisher.Object.MyAsyncEvent -= handler,  // Rezygnacja z subskrypcji zdarzenia
    () => mockEventPublisher.Object.TriggerEventAsync());      // Wywołanie metody, która powinna wyzwolić zdarzenie
}
Assert.ReferenceEquals

Assert.ReferenceEquals służy do sprawdzania, czy dwie zmienne wskazują na tę samą instancję obiektu. Jest to istotne, gdy ważna jest nie tylko równość wartości, ale identyczność obiektów.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ObjectsReferenceEquals()
{
  // Arrange
  var objectA = new object(); // Tworzenie obiektu A
  var objectB = objectA;   // Przypisanie referencji obiektu A do obiektu B

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy oba obiekty to ta sama instancja
  Assert.True(Object.ReferenceEquals(objectA, objectB)); 
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void ConfigurationUsesSingletonPattern()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka dla konfiguracji
  var mockConfig = new Mock<IConfiguration>();

  // Pobieranie instancji konfiguracji
  var configInstance = mockConfig.Object;

  // Pobieranie tej samej instancji konfiguracji ponownie
  var anotherInstance = mockConfig.Object;

  // Act & Assert
  // Sprawdzanie, czy obie referencje wskazują na tę samą instancję
  Assert.True(Object.ReferenceEquals(configInstance, anotherInstance));
}
Assert.Same

Assert.Same sprawdza, czy dwa obiekty są dokładnie tym samym obiektem (tj. mają tę samą referencję).

Prosty przykład:

[Fact]
public void ObjectsAreSame()
{
  // Arrange
  var objectA = new object(); // Tworzenie obiektu A
  var objectB = objectA;   // Przypisanie referencji obiektu A do obiektu B

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy oba obiekty to ta sama referencja
  Assert.Same(objectA, objectB);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void ServiceReturnsSameInstanceEachTime()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka dla fabryki usług
  var mockFactory = new Mock<IServiceFactory>();
  
  // Tworzenie instancji usługi
  var serviceInstance = new SomeService();

  // Konfiguracja, aby zawsze zwracać tę samą instancję usługi
  mockFactory.Setup(f => f.CreateService()).Returns(serviceInstance);

  // Act
  // Pobieranie usługi po raz pierwszy
  var service1 = mockFactory.Object.CreateService();

  // Pobieranie usługi po raz drugi
  var service2 = mockFactory.Object.CreateService();

  // Assert
  // Sprawdzanie, czy obie usługi to ta sama instancja
  Assert.Same(service1, service2);
}
Assert.Single

Assert.Single sprawdza, czy kolekcja zawiera dokładnie jeden element.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ListHasSingleElement()
{
  // Arrange
  // Tworzenie listy z jednym elementem
  var elements = new List<string> { "apple" };

  // Act & Assert
  // Potwierdzenie, że lista zawiera dokładnie jeden element
  Assert.Single(elements);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void SingleUserFoundWithRoleAdmin()
{
  // Arrange
  var mockUserRepository = new Mock<IUserRepository>();

  // Konfiguracja mocka, aby zwracał jednego użytkownika z rolą Admin
  mockUserRepository.Setup(repo => repo.FindUsersByRole("Admin"))
    .Returns(new List<User> 
      { 
        new User { Role = "Admin" } 
      });

  // Tworzenie serwisu z zmockowanym repozytorium
  var userService = new UserService(mockUserRepository.Object);

  // Act
  // Pobranie użytkowników z rolą Admin
  var users = userService.GetUsersByRole("Admin");

  // Assert
  // Potwierdzenie, że dokładnie jeden użytkownik został znaleziony
  Assert.Single(users);
}
Assert.StartsWith

Assert.StartsWith weryfikuje, czy dany ciąg tekstowy zaczyna się od określonego podciągu.

Prosty przykład:

[Fact]
public void StringStartsWithPrefix()
{
  // Arrange
  // Definicja ciągu znaków
  string value = "unittest";

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy ciąg zaczyna się od "unit"
  Assert.StartsWith("unit", value);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void UsernamesStartWithPrefix()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka dla repozytorium użytkowników
  var mockUserRepository = new Mock<IUserRepository>();

  // Konfiguracja, aby zwracać listę nazw użytkowników
  mockUserRepository.Setup(repo => repo.GetUsernames())
    .Returns(new List<string> { "adminJohn", "adminMike", "adminAnna" });

  // Act
  // Pobieranie nazw użytkowników
  var usernames = mockUserRepository.Object.GetUsernames();

  // Assert
  foreach (var username in usernames)
  {
    // Sprawdzanie, czy każda nazwa użytkownika zaczyna się od "admin"
    Assert.StartsWith("admin", username);
  }
}
Assert.StrictEqual

Assert.StrictEqual wykonuje dokładne porównanie, biorąc pod uwagę typ i wartość. Różni się od Assert.Equal, który może czasami zezwalać na niejawne konwersje typów.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ValuesAreStrictlyEqual()
{
  // Arrange
  int expected = 5;  // Oczekiwana wartość jako liczba całkowita
  int actual = 5;   // Rzeczywista wartość jako liczba całkowita

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy wartości są ściśle równe
  Assert.StrictEqual(expected, actual); 
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void CheckExactMatchOfComplexNumber()
{
  // Arrange
  // Tworzenie mocka dla kalkulatora
  var mockCalculator = new Mock<ICalculator>();

  // Tworzenie liczby zespolonej
  var complexNumber = new ComplexNumber(5.0, 3.0);
  
  // Konfiguracja, aby zwracać tę liczbę zespoloną przy dodawaniu
  mockCalculator
    .Setup(c => c.AddComplex(It.IsAny<ComplexNumber>(), It.IsAny<ComplexNumber>()))
    .Returns(complexNumber);

  // Act
  // Dodawanie dwóch liczb zespolonych
  var result = mockCalculator.Object.AddComplex(new ComplexNumber(2.0, 1.0), new ComplexNumber(3.0, 2.0));

  // Assert
  // Sprawdzanie, czy wynik jest dokładnie tą samą liczbą zespoloną
  Assert.StrictEqual(complexNumber, result); 
}
Assert.Subset

Assert.Subset sprawdza, czy jedna kolekcja jest podzbiorem innej. Weryfikuje, czy wszystkie elementy pierwszej kolekcji znajdują się w drugiej kolekcji.

Prosty przykład:

[Fact]
public void EnsureCollectionIsASubset()
{
  // Arrange
  var set = new HashSet<int> { 1, 2, 3, 4, 5 };  // Zbiór zawierający elementy
  var subset = new HashSet<int> { 1, 2, 3 };   // Podzbiór

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy 'subset' jest podzbiorem 'set'
  Assert.Subset(set, subset); 
}
Tagi
O Autorze
Tajko
Tajko Tajko z tej strony:) Obecnie pracuję we Wrocławiu przy projektach desktopowych. Skoro sam się czegoś nauczyłem to i inni mogliby nauczyć się tego co ja w łopatologiczny sposób:)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ