Zrozumienie Asercji w xUnit: Kluczowe Metody i Ich Zastosowanie

Zrozumienie Asercji w xUnit: Kluczowe Metody i Ich Zastosowanie
1 maja 2024 Brak komentarzy Testowanie Tajko

Przykłady

Assert.All

Metoda Assert.All sprawdza, czy każdy element kolekcji spełnia określone kryterium wyrażone przez delegat przekazany jako drugi argument.

Prosty przykład:

[Fact]
public void AllItemsArePositive()
{
  // Arrange
  // Tworzenie listy liczb całkowitych
  var numbers = new List<int> { 1, 2, 3 };

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy wszystkie liczby są dodatnie
  Assert.All(numbers, item => Assert.True(item > 0)); 
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void AllUsersAreAdults()
{
  // Arrange
  var mockUserRepository = new Mock<IUserRepository>();

  // Konfiguracja mocka, aby zwracał listę dorosłych użytkowników
  mockUserRepository.Setup(repo => repo.GetAllUsers())
    .Returns(new List<User> { new User { Age = 21 }, new User { Age = 22 } });

  // Tworzenie serwisu z zmockowanym repozytorium
  var userService = new UserService(mockUserRepository.Object);

  // Act
  // Pobranie wszystkich użytkowników
  var users = userService.GetAllUsers();

  // Assert
  // Sprawdzenie, czy wszyscy użytkownicy są dorośli
  Assert.All(users, user => Assert.True(user.Age >= 18));
}
Assert.Collection

Assert.Collection służy do weryfikacji, że kolekcja zawiera elementy spełniające określone warunki w danej kolejności.

Prosty przykład:

[Fact]
public void CollectionHasSpecificItems()
{
  // Arrange
  // Tworzenie listy owoców
  var fruits = new List<string> { "apple", "banana", "cherry" };

  // Act & Assert
  Assert.Collection(fruits,
    item => Assert.Equal("apple", item),  // Sprawdzenie, czy pierwszy element to "apple"
    item => Assert.Equal("banana", item),  // Sprawdzenie, czy drugi element to "banana"
    item => Assert.Equal("cherry", item)); // Sprawdzenie, czy trzeci element to "cherry"
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void UsersHaveSpecificRoles()
{
  // Arrange
  var mockUserRepository = new Mock<IUserRepository>();
  // Konfiguracja mocka, aby zwracał użytkowników z określonymi rolami
  mockUserRepository
    .Setup(repo => repo.GetAllUsers())
    .Returns(new List<User> 
      { 
        new User { Role = "Admin" }, 
        new User { Role = "User" } 
      });

  // Tworzenie serwisu z zmockowanym repozytorium
  var userService = new UserService(mockUserRepository.Object);

  // Act
  // Pobranie wszystkich użytkowników
  var users = userService.GetAllUsers();

  // Assert
  Assert.Collection(users,
    user => Assert.Equal("Admin", user.Role), // Sprawdzenie, czy pierwszy użytkownik to admin
    user => Assert.Equal("User", user.Role)); // Sprawdzenie, czy drugi użytkownik to zwykły użytkownik
}
Assert.Contains

Assert.Contains jest używane do sprawdzenia, czy kolekcja zawiera określony element.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ListContainsElement()
{
  // Arrange
  // Tworzenie listy elementów
  var elements = new List<string> { "apple", "banana", "cherry" };

  // Act & Assert
  // Potwierdzenie, że lista zawiera 'banana'
  Assert.Contains("banana", elements);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void AvailableProductsIncludeProduct()
{
  // Arrange
  var mockProductRepository = new Mock<IProductRepository>();

  // Konfiguracja mocka, aby zwracał produkty
  mockProductRepository
    .Setup(repo => repo.GetAllProducts())
    .Returns(new List<Product> 
      { 
        new Product { Name = "Laptop" }, 
        new Product { Name = "Phone" } 
      });

  // Tworzenie serwisu z zmockowanym repozytorium
  var productService = new ProductService(mockProductRepository.Object);

  // Act
  // Pobranie wszystkich produktów
  var products = productService.GetAllProducts();

  // Assert
  // Potwierdzenie, że lista produktów zawiera "Laptop"
  Assert.Contains(products, product => product.Name == "Laptop");
}
Assert.Distinct

Assert.Distinct sprawdza, czy wszystkie elementy w kolekcji są unikalne.

Prosty przykład:

[Fact]
public void NumbersAreUnique()
{
  // Arrange
  // Tworzenie listy liczb
  var numbers = new List<int> { 1, 2, 3 };

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy wszystkie liczby są unikalne
  Assert.Distinct(numbers);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void UserEmailsAreUnique()
{
  // Arrange
  var mockUserRepository = new Mock<IUserRepository>();

  // Konfiguracja mocka, aby zwracał użytkowników z unikalnymi adresami e-mail
  mockUserRepository
    .Setup(repo => repo.GetAllUsers())
    .Returns(new List<User> 
      { 
        new User { Email = "user1@example.com" }, 
        new User { Email = "user2@example.com" } 
      });

  // Tworzenie serwisu z zmockowanym repozytorium
  var userService = new UserService(mockUserRepository.Object);

  // Act
  // Pobranie e-maili wszystkich użytkowników
  var emails = userService.GetAllUsers().Select(u => u.Email).ToList();

  // Assert
  // Sprawdzenie, czy wszystkie e-maile są unikalne
  Assert.Distinct(emails);
}
Assert.DoesNotContain

Assert.DoesNotContain jest używane do sprawdzenia, czy kolekcja nie zawiera określonego elementu.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ListDoesNotContainElement()
{
  // Arrange
  // Tworzenie listy elementów
  var elements = new List<string> { "apple", "banana", "cherry" };

  // Act & Assert
  // Potwierdzenie, że lista nie zawiera 'orange'
  Assert.DoesNotContain("orange", elements);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void DiscontinuedProductsDoNotIncludeProduct()
{
  // Arrange
  var mockProductRepository = new Mock<IProductRepository>();
  
  // Konfiguracja mocka, aby zwracał wycofane produkty
  mockProductRepository
    .Setup(repo => repo.GetDiscontinuedProducts())
    .Returns(new List<Product> 
      { 
        new Product { Name = "OldPhone" } 
      });

  // Tworzenie serwisu z zmockowanym repozytorium
  var productService = new ProductService(mockProductRepository.Object);

  // Act
  // Pobranie wycofanych produktów
  var products = productService.GetDiscontinuedProducts();

  // Assert
  // Potwierdzenie, że lista wycofanych produktów nie zawiera "Phone"
  Assert.DoesNotContain(products, product => product.Name == "Phone");
}
Assert.DoesNotMatch

Assert.DoesNotMatch sprawdza, czy dany tekst nie pasuje do określonego wzorca wyrażenia regularnego.

Prosty przykład:

[Fact]
public void TextDoesNotMatchPattern()
{
  // Arrange
  // Definiowanie ciągu wejściowego
  string input = "Hello World!";

  // Act & Assert
  // Sprawdzenie, czy tekst nie pasuje do wzorca (same cyfry)
  Assert.DoesNotMatch("^[0-9]*$", input);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void UsernameDoesNotContainIllegalChars()
{
  // Arrange
  var mockUser = new Mock<IUser>();

  // Konfiguracja mocka zwracającego nazwę użytkownika
  mockUser.Setup(u => u.Username).Returns("JohnDoe123");

  // Act
  // Pobranie nazwy użytkownika
  var username = mockUser.Object.Username;

  // Assert
  // Sprawdzenie, czy nazwa użytkownika nie zawiera niedozwolonych znaków
  Assert.DoesNotMatch("[:*?<>|]+", username);
}
Assert.Empty

Assert.Empty służy do weryfikacji, że kolekcja jest pusta.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ListIsEmpty()
{
  // Arrange
  // Tworzenie pustej listy elementów
  var elements = new List<string>();

  // Act & Assert
  // Potwierdzenie, że lista jest pusta
  Assert.Empty(elements);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void NoProductsAvailable()
{
  // Arrange
  var mockProductRepository = new Mock<IProductRepository>();

  // Konfiguracja mocka, aby zwracał pustą listę produktów
  mockProductRepository
    .Setup(repo => repo.GetAllProducts())
    .Returns(new List<Product>());

  // Tworzenie serwisu z zmockowanym repozytorium
  var productService = new ProductService(mockProductRepository.Object);

  // Act
  // Pobranie wszystkich produktów
  var products = productService.GetAllProducts();

  // Assert
  // Potwierdzenie, że lista produktów jest pusta
  Assert.Empty(products);
}
Assert.EndsWith

Assert.EndsWith weryfikuje, czy ciąg tekstowy kończy się na określony podciąg.

Prosty przykład:

[Fact]
public void StringEndsWithSuffix()
{
  // Arrange
  // Definiowanie ciągu
  string value = "unittest";

  // Act & Assert
  // Potwierdzenie, że ciąg kończy się na 'test'
  Assert.EndsWith("test", value);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void FilePathHasCorrectExtension()
{
  // Arrange
  var mockFile = new Mock<IFile>();

  // Konfiguracja mocka zwracającego ścieżkę do pliku
  mockFile.Setup(f => f.Path).Returns("report.pdf");

  // Act
  // Pobranie ścieżki pliku
  var path = mockFile.Object.Path;

  // Assert
  // Sprawdzenie, czy ścieżka pliku kończy się na .pdf
  Assert.EndsWith(".pdf", path);
}
Assert.Equal

Assert.Equal sprawdza, czy dwa obiekty są równe.

Prosty przykład:

[Fact]
public void ValuesAreEqual()
{
  // Arrange
  // Oczekiwana wartość
  int expected = 5;

  // Act
  // Rzeczywista wartość
  int actual = 5;

  // Assert
  // Potwierdzenie, że wartości są równe
  Assert.Equal(expected, actual);
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void CorrectNumberOfUsersReturned()
{
  // Arrange
  var mockUserRepository = new Mock<IUserRepository>();

  // Konfiguracja mocka, aby zwracał listę dwóch użytkowników
  mockUserRepository
    .Setup(repo => repo.GetAllUsers())
    .Returns(new List<User> 
    { 
      new User(), 
      new User() 
    });

  // Tworzenie serwisu z zmockowanym repozytorium
  var userService = new UserService(mockUserRepository.Object);

  // Act
  // Pobranie wszystkich użytkowników
  var users = userService.GetAllUsers();

  // Assert
  // Potwierdzenie, że liczba użytkowników wynosi 2
  Assert.Equal(2, users.Count);
}
Assert.Equivalent

Assert.Equivalent sprawdza, czy dwie kolekcje zawierają te same elementy, niekoniecznie w tej samej kolejności.

Prosty przykład:

[Fact]
public void CollectionsAreEquivalent()
{
  // Arrange
  var expected = new List<int> { 1, 2, 3 };  // Definiowanie oczekiwanej kolekcji
  var actual = new List<int> { 3, 1, 2 };   // Definiowanie rzeczywistej kolekcji

  // Act & Assert
  Assert.Equivalent(expected, actual);    // Potwierdzenie, że kolekcje są równoważne
}

Przykład z mockowaniem:

[Fact]
public void UserHasCorrectRoles()
{
  // Arrange
  var mockUser = new Mock<IUser>();
  
  // Konfiguracja mocka zwracającego role użytkownika
  mockUser.Setup(u => u.Roles).Returns(new List<string> { "admin", "user" });

  // Definiowanie oczekiwanych ról
  var expectedRoles = new List<string> { "user", "admin" };

  // Act
  // Pobranie ról użytkownika
  var roles = mockUser.Object.Roles;

  // Assert
  // Sprawdzenie, czy użytkownik ma odpowiednie role
  Assert.Equivalent(expectedRoles, roles);
}
Tagi
O Autorze
Tajko
Tajko Tajko z tej strony:) Obecnie pracuję we Wrocławiu przy projektach desktopowych. Skoro sam się czegoś nauczyłem to i inni mogliby nauczyć się tego co ja w łopatologiczny sposób:)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ